ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 290.921 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ & 9Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944» & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22.04.2019

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 290.921 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.ΛΑΜΠΡΟΥ & 9Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944» & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου της 22ας Απριλίου 2019 -πριν τον περιορισμό των αποφάσεών του λόγω εκλογικής περιόδου- εγκρίθηκε η αίτηση του Δήμου Κρωπίας (19.09.2018) για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Βιοκλιματική Ανάπλαση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων & Πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο Πόλεως Κορωπίου – Αύξηση ελκυστικότητας λειτουργικότητας Πλατειών “Δημητρίου Λάμπρου” & “9ης Οκτωβρίου 1944»και για την υπογραφή της επισυναπτόμενης σύμβασης χρηματοδότησης.

Πληροφοριακά Στοιχεία:   Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 3889/2010 (και των Ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010) περιλαμβάνεται η υποστήριξη και η χρηματοδότηση προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Με την υπ΄ αρ. 154/3/3/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΔΕ46Ψ844-ΒΚ9) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείουεγκρίθηκε οριστικά η ένταξη (19) Δήμων. Ο  Δήμος Κρωπίας υπέβαλε το υπ αρ. 4318/17-9-2018 αίτημα ένταξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», ΑΞΟΝΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2897/29-06-2018 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ εγκρίθηκε το ποσό χρηματοδότησης των 290.921,00 € για το έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Αστική Βιοκλιματική Ανάπλαση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων & Πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο Πόλεως Κορωπίου-Αύξηση ελκυστικότητας λειτουργικότητας Πλατειών “Δημητρίου Λάμπρου” & “9ης Οκτωβρίου 1944″» σύμφωνα και με την  απόφαση Δ.Σ. Κρωπίας 245/18.